Pravidlá súťaže:

Pravidlá súťaže podľa Zákona č. 22/2004 Z. z.

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

 

 

1.         Organizátor súťaže

 ECO-Bike Slovakia s.r.o.

K. Nagya 2615/32, 945 01 Komárno

IČO: 52 483 096, DIČ:2121038876, IČ DPH: SK2121038876

Prevádzkovateľ www.eco-bike.sk

 

2.         Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 12.02.2020 do 01.08.2020

 

3.         Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ zaregistrovaný na www.facebook.com, starší ako 18 rokov.

 

4.         Podmienky zapojenia do súťaže

Podmienkou zapojenia do súťaže je dodržanie podmienok účasti v súťaži, dodržanie podmienok súťaže v príspevku na www.facebook.com a bezvýhradná akceptácia týchto podmienok súťaže v plnom rozsahu.

 

5.         Vylúčenie zo súťaže

Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá nedodrží podmienky účasti v súťaži, podmienky zapojenia do súťaže a všeobecné podmienky súťaže v plnom rozsahu.

 

6.         Cena v súťaži a hodnota ceny

Cenou v súťaži je produkt s modelovým číslom: ZT 09, predajná cena: 1200 EUR.

 

7.         Daňová povinnosť za výhru

Daňovú povinnosť za výhru znáša výherca. V zmysle § 9, ods. 2, písm. m,zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej hodnotu 350 EUR od dane oslobodené.

 

8.         Podmienky pre získanie výhry v súťaži

Podmienkou získania výhry je dodržanie podmienok súťaže v príspevku na www.facebook.com a zaslanie fotografie výhercu pri používaní predmetu výhry.

 

9.         Spôsob určenia výhercu súťaže

Výherca bude vylosovaný náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorí dodržali podmienky súťaže v príspevku na www.facebook.com.

 

10.         Oznámenie výhercu súťaže

Výherca bude vyhlásený na stránke organizátora súťaže na www.facebook.com.

 

11.         Odovzdanie výhry v súťaži

Výhra v súťaži bude zaslaná doručovateľskou spoločnosťou na adresu výhercu. Na účely doručenia výhry musí výherca poskytnúť kontaktné údaje nevyhnutné na doručenie tovaru.

 

12.         Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru pri odmietnutí výhry, alebo odmietnutí prevziať výhru od doručovateľskej spoločnosti.

 

13.         Pravidlá pre predčasné ukončenie alebo zrušenie súťaže

Organizátor súťaže môže súťaž predčasne ukončiť, alebo zrušiť v prípade technických problémov pri zverejnení podmienok súťaže na www.eco-bike.sk a technických problémov stránky organizátora súťaže na www.facebook.com.

 

14.         Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Organizátor súťaže zhromažďuje a spracováva účastníkom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z.v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe pre potreby vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry v súťaži. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o účastníkovi súťaže tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje účastníka súťaže nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Na účely doručenia výhry v súťaži výherca poskytuje organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 19/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údaje zaslané v elektronickej podobe prostredníctvom www.facebook.com za účelom doručenia výhry, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. Poskytnutie osobných údajov výhercom súťaže je dobrovoľné. Výherca súťaže má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Získané osobné údaje uchovávame v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 18/2018 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

 

15.         Prehlásenie súťažiaceho a organizátora súťaže

Účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Organizátor súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.