Reklamačné podmienky

Adresa pre prijímanie reklamácií:

SeProWorld s.r.o.
K.Nagya 2615/32
945 01 Komárno
IČO: 48141925
DIČ: 2120065508

Postup pri reklamáci:

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

 • daňový doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný
 • detailný popis závady

Riešenie Vašej reklamácie

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: info@eco-bike.sk, kde uvediete:
  • typ výrobku
  • jeho výrobné číslo
  • číslo predajného dokladu
  • popis závady
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a dokladom o
  kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri zasielaní tovaru prosím
  dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo
  správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych
dní.V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví
alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku).

Zásady reklamácie

 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 • V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na
  kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť
  až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci
  predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na
  všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie
  je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane
  spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom,
  postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je
  1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej
  spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci
  osobne v deň jeho prevzatia.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 • Na batérie sa vzťahuje 7 mesačná záruka, nakoľko nie sú súčasťou stroja, sú vyberateľné a dajú sa externe používať.
 • Nevzťhauje sa záruka na pneumatiky, žiarovky a brzdové obloženie.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou
  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu
  tovaru,
 4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
  alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. ak zákazník nedonesie stroj na 6 mesačnú servisnú prehliadku do nášho autorizovaného servisu

 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie
  tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť
  výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 • Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri
  preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko
  tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť
  tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi
  prehlasujete že obal je nepoškodený.
 • Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných
  obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek
  meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená
  bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje
  predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy)
  výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú
  neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu
  veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na
  odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie
  odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny
  tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
  zamietnutie.

 • Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných
  obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek
  meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri
  preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko
  tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť
  tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi
  prehlasujete že obal je nepoškodený.